Hội Người Việt Nam tại Tỉnh Shizuoka - Nhật Bản

在静岡県ベトナム人会

Hoạt động thương về Miền Trung gặp lũ tháng 10 năm...

Hoạt động thương về Miền Trung gặp lũ tháng 10 năm 2020