Hội Người Việt Nam tại Tỉnh Shizuoka - Nhật Bản

在静岡県ベトナム人会

日本語講座 第5回 Dạy tiếng nhật online miễn phí Shizuoka 日本語講座

日本語講座 第5回 TRONG MÙA DỊCH NHƯ THẾ NÀY , HỘI ĐÃ MỞ LỚP HỌC , DẠY TIẾNG NHẬT CHO CỘNG...

日本語講座 第4回 Dạy tiếng nhật online miễn phí Shizuoka 日本語講座

日本語講座 第4回 TRONG MÙA DỊCH NHƯ THẾ NÀY , HỘI ĐÃ MỞ LỚP HỌC , DẠY TIẾNG NHẬT CHO CỘNG...

日本語講座 第3回 Dạy tiếng nhật online miễn phí Shizuoka

日本語講座 第3回 TRONG MÙA DỊCH NHƯ THẾ NÀY , HỘI ĐÃ MỞ LỚP HỌC , DẠY TIẾNG NHẬT CHO CỘNG...

日本語講座 第2回 Dạy tiếng nhật online miễn phí Shizuoka

日本語講座 第2回 TRONG MÙA DỊCH NHƯ THẾ NÀY , HỘI ĐÃ MỞ LỚP HỌC , DẠY TIẾNG NHẬT CHO CỘNG...

日本語講座 第1回 Dạy tiếng nhật online miễn phí Shizuoka

日本語講座 第1回 TRONG MÙA DỊCH NHƯ THẾ NÀY , HỘI ĐÃ MỞ LỚP HỌC , DẠY TIẾNG NHẬT CHO CỘNG...